KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  
Įvadai
Santrumpos
Šventojo Rašto knygų pavadinimų santrumpos
Jonas Paulius II. Apaštališkasis laiškas „Laetamur magnopere“
Jonas Paulius II. Apaštališkoji konstitucija „Fidei depositum“
Pratarmė [1-25]
I. Žmogaus gyvenimas – pažinti ir mylėti Dievą
II. Perduoti tikėjimą – katechezė
III. Šio Katekizmo tikslas ir adresatai
IV. Katekizmo struktūra
Pirmoji dalis: Tikėjimo išpažinimas
Antroji dalis: Tikėjimo sakramentai
Trečioji dalis: Tikėjimo gyvenimas
Ketvirtoji dalis: Malda tikėjimo gyvenime
V. Praktiški nurodymai, kaip naudotis šiuo Katekizmu
VI. Būtinybė pritaikyti
Virš visko – Meilė
Pirma dalis. Tikėjimo išpažinimas [26-1065]
Pirmas skyrius. „Aš tikiu“ – „Mes tikime“ [26-184]
Pirmas poskyris. Žmogus pajėgus pažinti Dievą [27-49]
I. Žmogus trokšta Dievo
II. Keliai į Dievo pažinimą
III. Bažnyčia apie Dievo pažinimą
IV. Kaip kalbėti apie Dievą?
Santrauka
Antras poskyris. Dievas pasitinka žmogų [50-141]
1 skirsnis. Dievo apreiškimas [51-73]
I. Dievas apreiškia savo „geranorišką sumanymą“
II. Apreiškimo tarpsniai
Iš pat pradžių Dievas leidžia save pažinti
Sandora su Nojumi
Dievas išsirenka Abraomą
Dievas ugdo savo tautą Izraelį
III. Jėzus Kristus – „viso Apreiškimo tarpininkas ir pilnatvė“
Dievas viską pasakė savo Žodyje
Kito Apreiškimo nebus
Santrauka
2 skirsnis. Dieviškojo Apreiškimo perdavimas [74-100]
I. Apaštalų Tradicija
Apaštalų skelbimas...
...tęsiamas apaštalų įpėdinių
II. Tradicijos ir Šventojo Rašto ryšys
Bendra versmė...
... du skirtingi perdavimo būdai
Apaštalų Tradicija ir bažnytinės tradicijos
III. Tikėjimo paveldo aiškinimas
Tikėjimo paveldas patikėtas visai Bažnyčiai
Bažnyčios Magisteriumas
Tikėjimo dogmos
Antgamtinis tikėjimo jausmas
Tikėjimo supratimo augimas
Santrauka
3 skirsnis. Šventasis Raštas [101-141]
I. Kristus – vienatinis Šventojo Rašto Žodis
II. Šventojo Rašto įkvėpimas ir tiesa
III. Šventoji Dvasia – Šventojo Rašto aiškintoja
Šventojo Rašto prasmės
IV. Šventojo Rašto kanonas
Senasis Testamentas
Naujasis Testamentas
Senojo ir Naujojo Testamento vienybė
V. Šventasis Raštas Bažnyčios gyvenime
Santrauka
Trečias poskyris. Žmogaus atsakas Dievui [142-184]
1 skirsnis. Aš tikiu [144-165]
I. Tikėjimo klusnumas
Abraomas – „tėvas visiems tikintiesiems“
Marija – „laiminga įtikėjusi“
II. „Žinau, kuo įtikėjau“ (2 Tim 1, 12)
Tikėti į vieną Dievą
Tikėti į Jėzų Kristų, Dievo Sūnų
Tikėti į Šventąją Dvasią
III. Tikėjimo ypatybės
Tikėjimas yra malonė
Tikėjimas yra žmogaus veiksmas
Tikėjimas ir protas
Tikėjimo laisvė
Tikėjimo būtinybė
Ištvermė tikėjime
Tikėjimas – amžinojo gyvenimo pradžia
2 skirsnis. Mes tikime [166-184]
I. „Žiūrėk, Viešpatie, savo Bažnyčios tikėjimo“
II. Tikėjimo kalba
III. Vienas tikėjimas
Santrauka
Credo
Antras skyrius. Krikščionių tikėjimo išpažinimas [185-1065]
Tikėjimo simboliai [185-197]
Pirmas poskyris. Tikiu į Dievą Tėvą [198-421]
1 skirsnis. „Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją“ [199-421]
1 skirsnelis. Tikiu į Dievą [199-231]
I. „Tikiu į vieną Dievą“
II. Dievas apreiškia savo vardą
III. Dievas, „Kuris yra“, yra tiesa ir meilė
IV. Tikėjimo į vieną Dievą padariniai
Santrauka
2 skirsnelis. Tėvas [232-267]
I. „Vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“
II. Dievo kaip Trejybės apsireiškimas
III. Švenčiausioji Trejybė tikėjimo moksle
IV. Dieviškieji darbai ir Trejybės Asmenų misijos
Santrauka
3 skirsnelis. Visagalis [268-278]
„Jis daro visa, kas Jam patinka“ (Ps 115, 3)
„Tu esi gailestingas visiems, nes Tu visa gali“ (Išm 11, 23)
Dievo tariamo silpnumo slėpinys
Santrauka
4 skirsnelis. Kūrėjas [279-324]
I. Katechezė apie sukūrimą
II. Sukūrimas – Švenčiausiosios Trejybės darbas
III. „Pasaulis sukurtas Dievo garbei“
IV. Kūrimo slėpinys
V. Dievas įgyvendina savo planą: Dievo apvaizda
Santrauka
5 skirsnelis. Dangus ir žemė [325-354]
I. Angelai
II. Regimasis pasaulis
Santrauka
6 skirsnelis. Žmogus [355-384]
I. „Pagal Dievo paveikslą“
II. „Kūnu ir siela vienas asmuo“
III. „Sukūrė vyrą ir moterį“
IV. Žmogus rojuje
Santrauka
7 skirsnelis. Nuopuolis [385-421]
I. Kur gausu nuodėmės, ten dar gausiau malonės
II. Angelų nuopuolis
III. Gimtoji nuodėmė
IV. „Tu jo nepalikai mirties valdžioje“
Santrauka
Antras poskyris. Tikiu į Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų [422-682]
2 skirsnis. „Ir į Jėzų Kristų, vienatinį Jo Sūnų, mūsų Viešpatį“ [430-455]
I. Jėzus
II. Kristus
III. Vienatinis Dievo Sūnus
IV. Viešpats
Santrauka
3 skirsnis. „Jėzus Kristus prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos“ [456-570]
1 skirsnelis. Dievo Sūnus tapo žmogumi [456-483]
I. Kodėl Žodis tapo kūnu?
II. Įsikūnijimas
III. Tikras Dievas ir tikras žmogus
IV. Kaip Dievo Sūnus yra žmogumi?
Santrauka
2 skirsnelis. „...Prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos“ [484-511]
I. Prasidėjo iš Šventosios Dvasios...
II. ... gimė iš Mergelės Marijos
Santrauka
3 skirsnelis. Kristaus gyvenimo slėpiniai [512-570]
I. Visas Kristaus gyvenimas yra slėpinys
II. Jėzaus vaikystės ir paslėptojo gyvenimo slėpiniai
III. Viešojo Jėzaus gyvenimo slėpiniai
Santrauka
4 skirsnis. „Jėzus Kristus kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas“ [571-630]
1 skirsnelis. Jėzus ir Izraelis [574-594]
I. Jėzus ir Įstatymas
II. Jėzus ir Šventykla
III. Jėzus ir Izraelio tikėjimas į vienintelį Dievą Gelbėtoją
Santrauka
2 skirsnelis. Jėzus mirė nukryžiuotas [595-623]
I. Jėzaus teismas
II. Atperkamoji Kristaus mirtis dieviškajame išganymo plane
III. Kristus pats save paaukojo Tėvui už mūsų nuodėmes
Santrauka
3 skirsnelis. Jėzus Kristus buvo palaidotas [624-630]
Kristaus kūnas kape
„Tu neduosi savo šventajam supūti“
„Palaidoti su Kristumi...“
Santrauka
5 skirsnis. Jėzus Kristus „nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių“ [631-658]
1 skirsnelis. Kristus nužengė į pragarus [632-637]
Santrauka
2 skirsnelis. Trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių [638-658]
I. Istorinis ir transcendentinis įvykis
II. Prisikėlimas – Švenčiausiosios Trejybės darbas
III. Prisikėlimo prasmė ir jo svarba išganymui
Santrauka
6 skirsnis. Jėzus „įžengė į dangų ir sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje“ [659-667]
Santrauka
7 skirsnis. „Iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti“ [668-682]
I. „Jis vėl garbingai ateis“
Kristus jau viešpatauja per Bažnyčią...
...belaukiant, kol visa bus Jam pajungta
Garbingas Kristaus atėjimas, Izraelio viltis
Galutinis Bažnyčios išmėginimas
II. „Gyvųjų ir mirusiųjų teisti“
Santrauka
Trečias poskyris. Tikiu į Šventąją Dvasią [683-1065]
8 skirsnis. „Tikiu į Šventąją Dvasią“ [687-747]
I. Sūnaus ir Dvasios siuntimas kartu
II. Šventosios Dvasios vardas, apibūdinimai ir simboliai
Šventosios Dvasios vardas
Šventosios Dvasios apibūdinimai
Šventosios Dvasios simboliai
III. Dievo Dvasia ir Žodis pažadų laikais
Pasaulio kūrimo metu
Pažado Dvasia
Teofanijose ir Įstatyme
Karalių laikais ir tremtyje
Mesijo ir Jo Dvasios laukimas
IV. Kristaus Dvasia laikų pilnatvėje
Jonas – pirmtakas, pranašas ir krikštytojas
„Sveika, malonėmis apdovanotoji“
Jėzus Kristus
V. Dvasia ir Bažnyčia paskutinėmis dienomis
Sekminės
Šventoji Dvasia – Dievo dovana
Šventoji Dvasia ir Bažnyčia
Santrauka
9 skirsnis. „Tikiu šventąją, visuotinę Bažnyčią“ [748-975]
1 skirsnelis. Bažnyčia Dievo plane [751-780]
I. Bažnyčios pavadinimai ir įvaizdžiai
II. Bažnyčios kilmė, įsteigimas ir misija
III. Bažnyčios slėpinys
Santrauka
2 skirsnelis. Bažnyčia – Dievo tauta, Kristaus Kūnas, Šventosios Dvasios šventovė [781-810]
I. Bažnyčia – Dievo tauta
II. Bažnyčia – Kristaus kūnas
III. Bažnyčia – Šventosios Dvasios šventovė
Santrauka
3 skirsnelis. Bažnyčia yra viena, šventa, visuotinė ir apaštališka [811-870]
I. Bažnyčia yra viena
II. Bažnyčia yra šventa
III. Bažnyčia yra visuotinė [katalikiška]
IV. Bažnyčia yra apaštališka
Santrauka
4 skirsnelis. Tikintieji: bažnytinė hierarchija, pasauliečiai, pašvęstasis gyvenimas [871-945]
I. Hierarchinė Bažnyčios santvarka
II. Tikintieji pasauliečiai
III. Pašvęstasis gyvenimas
Santrauka
5 skirsnelis. Šventųjų bendravimas [šventųjų bendrystė] [946-962]
I. Dvasinių gėrybių bendrystė
II. Dangiškosios ir žemiškosios Bažnyčios bendrystė
Santrauka
6 skirsnelis. Kristaus Motina Marija – Bažnyčios Motina [963-975]
I. Marijos motinystė Bažnyčios atžvilgiu
II. Švenčiausiosios Mergelės kultas
III. Marija – eschatologinė Bažnyčios ikona
Santrauka
10 skirsnis. „Tikiu nuodėmių atleidimą“ [976-987]
I. Vienas Krikštas nuodėmėms atleisti
II. Raktų galia
Santrauka
11 skirsnis. „Tikiu kūno iš numirusių prisikėlimą“ [988-1019]
I. Kristaus ir mūsų prisikėlimas
Laipsniškas prisikėlimo apreiškimas
Kaip prisikels mirusieji?
Prisikėlę su Kristumi
II. Mirti Jėzuje Kristuje
Mirtis
Krikščioniškos mirties prasmė
Santrauka
12 skirsnis. „Tikiu amžinąjį gyvenimą“ [1020-1060]
I. Žmogaus individualusis teismas
II. Dangus
III. Galutinis išskaistinimas – skaistykla
IV. Pragaras
V. Paskutinis teismas
VI. Naujojo dangaus ir naujosios žemės viltis
Santrauka
„AMEN“ [1061-1065]
Antra dalis. Krikščioniškojo slėpinio šventimas [1066-1690]
Pirmas skyrius. Sakramentinė ekonomija [1076-1209]
Pirmas poskyris. Velykų slėpinys Bažnyčios laike [1077-1134]
1 skirsnis. Liturgija – Švenčiausiosios Trejybės darbas [1077-1112]
I. Tėvas – liturgijos šaltinis ir tikslas
II. Kristaus darbas liturgijoje
Išaukštintasis Kristus...
...nuo apaštalų Bažnyčios laikų...
...pasilieka žemiškojoje liturgijoje...
...kuri dalyvauja dangiškojoje liturgijoje
III. Šventoji Dvasia ir Bažnyčia liturgijoje
Šventoji Dvasia mus parengia priimti Kristų
Šventoji Dvasia primena Kristaus slėpinį
Šventoji Dvasia sudabartina Kristaus slėpinį
Šventosios Dvasios bendrystė
Santrauka
2 skirsnis. Velykų slėpinys Bažnyčios sakramentuose [1113-1134]
I. Kristaus sakramentai
II. Bažnyčios sakramentai
III. Tikėjimo sakramentai
IV. Išganymo sakramentai
V. Amžinojo gyvenimo sakramentai
Santrauka
Antras poskyris. Velykinio slėpinio sakramentinis šventimas [1135-1209]
1 skirsnis. Bažnyčios liturgijos šventimas [1136-1199]
I. Kas švenčia?
Kas švenčia dangiškąją liturgiją?
Kas švenčia sakramentinę liturgiją?
II. Kaip švęsti?
Ženklai ir simboliai
Žodžiai ir veiksmai
Giedojimas ir muzika
Šventi paveikslai
III. Kada švęsti?
Liturginis laikas
Viešpaties diena
Liturginiai metai
Šventųjų minėjimas liturginiais metais
Valandų liturgija
IV. Kur švęsti?
Santrauka
2 skirsnis. Liturginė įvairovė ir slėpinio vienybė [1200-1209]
Liturginės tradicijos ir Bažnyčios visuotinumas
Liturgija ir įvairios kultūros
Santrauka
Antras skyrius. Septyni Bažnyčios sakramentai [1210-1690]
Pirmas poskyris. Įkrikščioninimo sakramentai [1212-1419]
1 skirsnis. Krikšto sakramentas [1213-1284]
I. Kaip vadinamas šis sakramentas?
II. Krikštas išganymo ekonomijoje
Krikšto pirmavaizdžiai Senojoje Sandoroje
Kristaus krikštas
Krikštas Bažnyčioje
III. Kaip švenčiamas Krikšto sakramentas?
Įkrikščioninimas
Šventimo mistagogija
IV. Kas gali būti krikštijamas?
Suaugusiųjų Krikštas
Kūdikių Krikštas
Tikėjimas ir Krikštas
V. Kas gali krikštyti?
VI. Krikšto būtinybė
VII. Krikšto malonė
Nuodėmėms atleisti...
„Naujas kūrinys“
Įtraukti į Bažnyčią – Kristaus Kūną
Sakramentinis krikščionių vienybės ryšys
Neišdildoma dvasinė žymė...
Santrauka
2 skirsnis. Sutvirtinimo sakramentas [1285-1321]
I. Sutvirtinimas išganymo ekonomijoje
Dvi tradicijos: Rytų ir Vakarų
II. Sutvirtinimo ženklai ir apeigos
Sutvirtinimo šventimas
III. Sutvirtinimo padariniai
IV. Kas gali priimti šį sakramentą?
V. Sutvirtinimo teikėjas
Santrauka
3 skirsnis. Eucharistijos sakramentas [1322-1419]
I. Eucharistija – bažnytinio gyvenimo versmė ir viršūnė
II. Kaip vadinamas šis sakramentas
III. Eucharistija išganymo ekonomijoje
Duonos ir vyno ženklai
Eucharistijos įsteigimas
„Tai darykite mano atminimui“
IV. Liturginis Eucharistijos šventimas
Visų laikų Mišios
Šventimo seka
V. Sakramentinė auka: dėkojimas, atminimas, buvimas čia ir dabar
Dėkojimas Tėvui ir Jo pašlovinimas
Kristaus ir Jo Kūno – Bažnyčios – aukos atminimas
Kristaus buvimas čia ir dabar Jo žodžių ir Šventosios Dvasios galia
VI. Velykų pokylis
Komunija: „Imkite ir valgykite jos visi“
Komunijos vaisiai
VII. Eucharistija – „būsimos garbės laidas“
Santrauka
Antras poskyris. Gydymo sakramentai [1420-1532]
4 skirsnis. Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas [1422-1498]
I. Kaip vadinamas šis sakramentas?
II. Kodėl reikia Sutaikinimo sakramento po Krikšto?
III. Pakrikštytųjų atsivertimas
IV. Vidinė atgaila
V. Įvairios atgailos formos krikščionių gyvenime
VI. Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas
Vien Dievas atleidžia nuodėmes
Sutaikinimas su Bažnyčia
Atleidimo sakramentas
VII. Penitento veiksmai
Gailestis
Nuodėmių išpažinimas
Atsilyginimas
VIII. Atgailos sakramento teikėjas
IX. Šio sakramento vaisiai
X. Atlaidai
Kas yra atlaidai?
Bausmės už nuodėmes
Šventųjų bendrystėje
Atlaidai gaunami iš Dievo per Bažnyčią
XI. Atgailos sakramento šventimas
Santrauka
5 skirsnis. Ligonių patepimas [1499-1532]
I. Šio sakramento pagrindas išganymo ekonomijoje
Liga žmogaus gyvenime
Ligonis Dievo akivaizdoje
Kristus – gydytojas
„Gydykite ligonius...“
Ligonių sakramentas
II. Kas priima ir kas teikia šį sakramentą?
Jei kas sunkiai serga...
„... tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius“
III. Kaip švenčiamas Ligonių patepimas?
IV. Ligonių patepimo sakramento vaisiai
V. Viatikas – paskutinis krikščionio sakramentas
Santrauka
Trečias poskyris. Tarnavimo bendrystei sakramentai [1533-1666]
6 skirsnis. Šventimų sakramentas [1536-1600]
I. Kodėl šis sakramentas vadinamas Šventimų sakramentu [Sacramentum Ordinis]?
II. Šventimų sakramentas išganymo ekonomijoje
Senosios Sandoros kunigystė
Vienintelė Kristaus kunigystė
Du būdai dalyvauti vienintelėje Kristaus kunigystėje
Atstovaudamas Galvai Kristui...
... „visos Bažnyčios vardu“
III. Trys Šventimų sakramento laipsniai
Vyskupo šventimai – Šventimų sakramento pilnatvė
Kunigų – vyskupų bendradarbių – šventimai
Diakonų šventimai – „tarnauti“
IV. Šio sakramento šventimas
V. Kas gali teikti šį sakramentą?
VI. Kas gali priimti šį sakramentą?
VII. Šventimų sakramento vaisiai
Neišdildoma žymė
Šventosios Dvasios malonė
Santrauka
7 skirsnis. Santuokos sakramentas [1601-1666]
I. Santuoka Dievo plane
Santuoka kūrinijos tvarkoje
Nuodėmės įtaka santuokai
Santuoka Įstatymo pedagogijoje
Santuoka Viešpatyje
Mergeliškumas dėl dangaus karalystės
II. Santuokos sakramento šventimas
III. Santuokinis sutikimas
Mišri santuoka ir kulto skirtumas
IV. Santuokos sakramento vaisiai
Santuokinis ryšys
Santuokos sakramento malonė
V. Santuokinės meilės vertybės ir reikalavimai
Santuokos vienybė ir neišardomumas
Ištikimybė santuokinei meilei
Atvirumas palikuonims
VI. Namų Bažnyčia
Santrauka
Ketvirtas poskyris. Kitos liturginės šventimo rūšys [1667-1690]
1 skirsnis. Sakramentalijos [1667-1679]
Būdingi sakramentalijų bruožai
Įvairios sakramentalijų formos
Liaudiškojo pamaldumo praktikos
Santrauka
2 skirsnis. Krikščioniškosios laidotuvės [1680-1690]
I. Paskutinės krikščionio Velykos
II. Laidotuvių apeigos
Trečia dalis. Gyvenimas Kristuje [1691-2557]
Pirmas skyrius. Žmogaus pašaukimas: gyventi Šventojoje Dvasioje [1699-2051]
Pirmas poskyris. Žmogaus asmens kilnumas [1700-1876]
1 skirsnis. Žmogus – Dievo paveikslas [1701-1715]
Santrauka
2 skirsnis. Mūsų pašaukimas į palaimą [1716-1729]
I. Palaiminimai
II. Laimės troškimas
III. Krikščioniškoji palaima
Santrauka
3 skirsnis. Žmogaus laisvė [1730-1748]
I. Laisvė ir atsakomybė
II. Žmogaus laisvė išganymo ekonomijoje
Santrauka
4 skirsnis. Žmogaus veiksmų moralumas [1749-1761]
I. Moralumo šaltiniai
II. Geri ir blogi veiksmai
Santrauka
5 skirsnis. Aistrų moralumas [1762-1775]
I. Aistros
II. Aistros ir moralinis gyvenimas
Santrauka
6 skirsnis. Sąžinė [1776-1802]
I. Sąžinės sprendimas
II. Sąžinės ugdymas
III. Rinktis pagal sąžinę
IV. Klaidingas sprendimas
Santrauka
7 skirsnis. Dorybės [1803-1845]
I. Žmogiškosios dorybės
Pagrindinės dorybės
Dorybės ir malonė
II. Dieviškosiosios dorybės
Tikėjimas
Viltis
Meilė
III. Šventosios Dvasios dovanos ir vaisiai
Santrauka
8 skirsnis. Nuodėmė [1846-1876]
I. Gailestingumas ir nuodėmė
II. Nuodėmės apibrėžimas
III. Nuodėmių įvarovė
IV. Nuodėmės sunkumas: mirtinoji ir lengvoji nuodėmė
V. Nuodėmės paplitimas
Santrauka
Antras poskyris. Žmonių bendruomenė [1877-1948]
1 skirsnis. Asmuo ir visuomenė [1878-1896]
I. Žmogaus pašaukimo bendruomeninis pobūdis
II. Atsivertimas ir visuomenė
Santrauka
2 skirsnis. Dalyvavimas visuomenės gyvenime [1897-1927]
I. Valdžia
II. Bendrasis gėris
III. Atsakomybė ir bendradarbiavimas
Santrauka
3 skirsnis. Socialinis teisingumas [1928-1948]
I. Pagarba žmogaus asmeniui
II. Žmonių lygybė ir skirtumai tarp jų
III. Žmonių solidarumas
Santrauka
Trečias poskyris. Dievo išganymas: įstatymas ir malonė [1949-2051]
1 skirsnis. Moralinis įstatymas [1950-1986]
I. Prigimtinis moralinis įstatymas
II. Senasis Įstatymas
III. Naujasis, arba Evangelijos, Įstatymas
Santrauka
2 skirsnis. Malonė ir nuteisinimas [1987-2029]
I. Nuteisinimas
II. Malonė
III. Nuopelnai
IV. Krikščioniškasis šventumas
Santrauka
3 skirsnis. Bažnyčia – Motina ir Mokytoja [2030-2051]
I. Moralinis gyvenimas ir Bažnyčios Magisteriumas
II. Bažnyčios įsakymai
III. Moralinis gyvenimas ir misijinis liudijimas
Santrauka
Dešimt įsakymų
Antras skyrius. Dešimt įsakymų [2052-2557]
Pirmas poskyris. „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu“ [2083-2195]
1 skirsnis. Pirmas įsakymas [2084-2141]
I. „Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir Jam tetarnauk“
Tikėjimas
Viltis
Meilė
II. „Jam vienam tetarnauk“
Garbinimas
Malda
Auka
Pažadai ir įžadai
Visuomenės pareiga garbinti Dievą ir teisė į religijos laisvę
III. „Neturėsi kitų dievų, tiktai mane“
Prietarai
Stabmeldybė
Ateities būrimas ir magija
Bedievystė
Ateizmas
Agnosticizmas
IV. „Nedirbsi sau drožinio...“
Santrauka
2 skirsnis. Antras įsakymas [2142-2167]
I. Viešpaties vardas yra šventas
II. Viešpaties vardo tarimas be reikalo
III. Krikščionio vardas
Santrauka
3 skirsnis. Trečias įsakymas [2168-2195]
I. Šabo diena
II. Viešpaties diena
Prisikėlimo diena: naujasis kūrimas
Sekmadienis – šabo atbaigimas
Sekmadienio Eucharistija
Sekmadienio pareiga
Malonės ir nedarbo diena
Santrauka
Antras poskyris. „Mylėk savo artimą kaip save patį“ [2196-2557]
4 skirsnis. Ketvirtas įsakymas [2197-2257]
I. Šeima Dievo plane
Šeimos prigimtis
Krikščioniškoji šeima
II. Šeima ir visuomenė
III. Šeimos narių pareigos
Vaikų pareigos
Tėvų pareigos
IV. Šeima ir Karalystė
V. Pilietinės visuomenės valdžia
Pilietinės valdžios pareigos
Piliečių pareigos
Politinė bendruomenė ir Bažnyčia
Santrauka
5 skirsnis. Penktas įsakymas [2258-2330]
I. Pagarba žmogaus gyvybei
Šventosios istorijos liudijimas
Būtinoji gintis
Tyčinė žmogžudystė
Abortas
Eutanazija
Savižudybė
II. Pagarba asmens kilnumui
Pagarba kito sielai: papiktinimas
Pagarba sveikatai
Pagarba žmogui ir moksliniai tyrimai
Pagarba kūno vientisumui
Pagarba mirusiems
III. Taikos gynimas
Taika
Vengti karo
Sanktrauka
6 skirsnis. Šeštas įsakymas [2331-2400]
I. „Kaip vyrą ir moterį juos sukūrė ...“
II. Pašaukimas į skaistumą
Asmens vientisumas
Visiškas dovanojimasis
Įvairios skaistumo formos
Nusižengimai skaistumui
Skaistumas ir homoseksualizmas
III. Sutuoktinių meilė
Santuokinė ištikimybė
Santuokos vaisingumas
Vaikai – dovana
IV. Nusižengimai santuokos kilnumui
Ištuoka
Kiti nusižengimai santuokos kilnumui
Santrauka
7 skirsnis. Septintas įsakymas [2401-2463]
I. Gėrybių visuotinė paskirtis ir privatinė nuosavybė
II. Pagarba žmonėms ir jų gėrybėms
Pagarba svetimoms gėrybėms
Pagarba kūrinijos integralumui
III. Socialinis Bažnyčios mokymas
IV. Ekonominė veikla ir socialinis teisingumas
V. Teisingumas ir tarptautinis solidarumas
VI. Meilė vargšams
Santrauka
8 skirsnis. Aštuntas įsakymas [2464-2513]
I. Gyventi tiesoje
II. „Liudyti tiesą“
III. Nusižengimai tiesai
IV. Pagarba tiesai
V. Naudojimasis visuomenės komunikavimo priemonėmis
VI. Tiesa, grožis ir sakralinis menas
Santrauka
9 skirsnis. Devintas įsakymas [2514-2533]
I. Širdies skaistinimas
II. Kova dėl tyrumo
Santrauka
10 skirsnis. Dešimtas įsakymas [2534-2557]
I. Geismų sukeliama netvarka
II. Šventosios Dvasios troškimai
III. Širdies neturtas
IV. „Trokštu regėti Dievą“
Santrauka
Ketvirta dalis. Krikščioniškoji malda [2558-2865]
Pirmas skyrius. Malda krikščionio gyvenime [2558-2758]
Kas yra malda? [2559-2565]
Malda kaip Dievo dovana
Malda kaip Sandora
Malda kaip bendrystė
Pirmas poskyris. Maldos apreiškimas [2566-2649]
Visuotinis pašaukimas melstis [2566-2567]
1 skirsnis. Senajame Testamente [2568-2597]
Kūrinija – maldos šaltinis
Pažadas ir tikėjimo malda
Mozė ir tarpininko malda
Dovydas ir karaliaus malda
Elijas, pranašai ir širdies atsivertimas
Psalmės – bendruomenės malda
Santrauka
2 skirsnis. Laiko pilnatvei atėjus [2598-2622]
Jėzus meldžiasi
Jėzus moko melstis
Jėzus išklauso maldą
Švenčiausiosios Mergelės Marijos malda
Santrauka
3 skirsnis. Bažnyčios laikais [2623-2649]
I. Laiminimas ir garbinimas
II. Prašymo malda
III. Užtarimo malda
IV. Dėkojimo malda
V. Šlovinimo malda
Santrauka
Antras poskyris. Maldos tradicija [2650-2696]
1 skirsnis. Prie maldos šaltinių [2652-2662]
Dievo žodis
Bažnyčios liturgija
Dieviškosios dorybės
„Šiandien“
Santrauka
2 skirsnis. Maldos kelias [2663-2682]
Malda Tėvui
Malda Jėzui
„Ateik, Šventoji Dvasia“
Bendrystėje su Švenčiausiąja Dievo Motina
Santrauka
3 skirsnis. Maldos vadovai [2683-2696]
„Liudytojų debesis“
Tarnaujantieji maldai
Maldai tinkamos vietos
Santrauka
Trečias poskyris. Maldos gyvenimas [2697-2758]
1 skirsnis. Maldos formos [2700-2724]
I. Žodinė malda
II. Meditacija
III. Kontempliatyvioji malda
Santrauka
2 skirsnis. Maldos kova [2725-2758]
I. Prieštaros maldai
II. Nuolankus širdies budėjimas
...kai sunku melstis
...kai kyla pagunda nesimelsti
III. Sūniškas pasitikėjimas
Kodėl skundžiamės, jog nesame išklausomi?
Kaip mūsų malda tampa veiksminga?
IV. Ištvermingai mylėti
Jėzaus Valandos malda
Santrauka
Antras skyrius. Viešpaties malda: „Tėve mūsų“ [2759-2865]
1 skirsnis. „Visos Evangelijos apibendrinimas“ [2761-2776]
I. Centrinė vieta Šventajame Rašte
II. „Viešpaties malda“
III. Bažnyčios malda
Santrauka
2 skirsnis. „Tėve mūsų, kuris esi danguje“ [2777-2802]
I. „Drįstame artintis, visiškai pasitikėdami“
II. „Tėve!“
III. Tėve „mūsų“
IV. „Kuris esi danguje“
Santrauka
3 skirsnis. Septyni prašymai [2803-2865]
I. „Teesie šventas tavo vardas“
II. „Teateinie tavo karalystė“
III. „Teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje“
IV. „Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien“
V. „Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams“
„Atleisk mums mūsų kaltes...“
„...kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams“
VI. „Neleisk mūsų gundyti“
VII. „Bet gelbėk mus nuo pikto(jo)“
Baigiamoji doksologija
Santrauka
  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003